กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ฯ) จัดกำลังพลพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ตาม โครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว

Release Date : 03-04-2022 16:05:03
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ฯ) จัดกำลังพลพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ตาม โครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว

๑. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ฯ) จัดกำลังพลพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ตาม โครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว โดยมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว ข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนางอำพัน ภูธรพงศ์ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐/๖ หมู่ ๔ บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)  จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันช่วยสร้างบ้าน นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ กาชาดจังหวัดจันทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ฯ)จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวกิม  แขกจันทร์  อายุ ๗๙ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘  หมู่ ๒ บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหนองม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเข้าวัดป่าบุญล้อมวรคุณ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดป่าบุญล้อมวรคุณ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ วันศุกร์  เสนานาญ ประธานศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ และคณะ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าจากขยะทะเล ศูนย์การเรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการทำอิฐบล็อกทางเท้าจากขยะทะเล  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในทะเล สร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ ศาลาวิสาหกิจชุมชน บ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสามารถ หิรัญอายุ ๗๓ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ณ บ้านเลขที่ ๑๒/๗  หมู่ที่๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบุญช่วย ลิ้มฮก อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑/๑ บ้านมะค่า หมู่ที่๘ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๙ เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางกระจ่าง อภิบาลศรี อายุ ๘๒ ปี เป็นผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๑/๒ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ กองบังคับการ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่๖๑ บ้านคลองตานี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี