รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ให้การต้อนรับ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันทุ่นระเบิดสากล” ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 05-04-2022 10:30:27
รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ให้การต้อนรับ พล.ท. กนิษฐ  ชมะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันทุ่นระเบิดสากล” ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ นปท.๒/นปท.ทร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันทุ่นระเบิดสากล” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชค.ทพ.นย.๓  เขาล้าน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยมี พล.ท.กนิษฐ  ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธาน ในการนี้ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. นายกันชัย  เทพวรชัย รอง ผวจ.ตราด น.อ.นิสิต  ร่วมพุ่ม ผบ.นปท.๒/นปท.ทร. และผู้แทนจากส่วนราชการและเอกชน ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ได้รับทราบภารกิจในการปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมของหน่วย  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ  ๑๒๐ คน วันจันทร์ที่ ๔ เม.ย.๖๕ ห้วงเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันทุ่นระเบิดสากล”โดยมีรายละเอียดดังนี้       

๑.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

๒ การประกวดวาดภาพระบายสีไม้ สีเทียน หรือ สีน้ำ ในหัวข้อ “ทุ่นระเบิดเป็นวัตถุอันตราย ห้ามเข้าใกล้” ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย