กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการ วจก. ร่วมใจสร้างฝายเพื่อพัฒนาชุมชน

Release Date : 06-04-2022 21:55:58
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการ วจก. ร่วมใจสร้างฝายเพื่อพัฒนาชุมชน

๑. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ. ๘ (คลองแดง) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างฤาไน  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ วจก. ร่วมใจสร้างฝายเพื่อพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจำนวน ๓ นาย ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)ให้กับ พระมหามงคล ยติโก เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นาง ลอย  บุญผ่อง  อายุ ๘๓ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๒  หมู่ ๒ บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)ให้กับ นาย วุฒิพงษ์ โกศล ผู้ป่วยติดเตียง ณ หมู่ที่ ๕ ตำบล แหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)ให้กับ พระใบฎีกาสำลี สังวะโร อายุ ๖๖ ปี เจ้าอาวาส วัดท่าเส้นฯ และ นางสาว จินดา หอยสังข์ อายุ ๘๒ ปี ที่อยู่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖.  เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลดำเนินการจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ นายยา จินดา อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลหนองตาคง จัดเตรียมสถานที่เพื่อจะตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สามแยกบ้านจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการสร้างบ้านพักของ นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ) ได้รับแจ้งอุบัติเหตุจาก นายบุญลือ ขำวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ทราบว่า มีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิท ณ บริเวณบ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงได้จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย เข้าให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งได้ตรวจพบรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สีน้ำตาล ทะเบียน ขก 589 นครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ อยู่ในคูน้ำข้างทาง  โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๕ ราย กำลังพลของหน่วยจึงได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ซึ่งบูรณาการร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยสว่างช่วยเหลือตราด เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ต่อไป