กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เข้าดำเนินการรื้อถอนบ้านหลังเก่า เพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านหลังใหม่

Release Date : 06-04-2022 22:24:32
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เข้าดำเนินการรื้อถอนบ้านหลังเก่า เพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านหลังใหม่

๑๑. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เข้าดำเนินการรื้อถอนบ้านหลังเก่า เพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านหลังใหม่ของ นางสมคิด ไพรสูตร อายุ ๕๙ ปี ผู้พิการทางสายตา ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๒. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ฉก.นย.๑๘๒ )จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๓. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ฉก.นย.๑๘๒ )จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๔. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ฉก.นย.๑๘๒ )จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดบ้านคลองมะขาม หมู่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๕. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ )จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์ป่ากุญชร  บ้านด่านใหม่  หมู่ที่ ๒  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๑๖. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวชลูด สิงหสาร อายุ ๖๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่๑  ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

๑๗. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเสมอ ชำปฏิ อายุ ๘๐ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง,เบาหวาน อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑/๒  หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๘. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี(ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย ตอน  กึกก้อง อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๗ ฯ และ นายกอ แซ่จัง อายุ ๗๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๗ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๙. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี(พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี )จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันช่วยสร้างบ้าน นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๒๐. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี(ชป.ที่๑๒ ฯ )จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี