กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 10-04-2022 10:51:03
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางบรรจง รัตนพิทักษ์ อายุ ๗๐ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ  ชค.ทพ.นย.๓ ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน , เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง, สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพริก, ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ถนนหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บริเวณหน้าด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖ บ้านด่านเนินสูง ตำบลเนินสูง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) โดย น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ตรวจสอบความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของชุดช่าง ฯ ในการสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักอาศัย ของนางสมคิด ไพรสูตร อายุ ๕๙ ปี ผู้ยากไร้และพิการทางสายตา ณ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๑ฯ ) จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนในพื้นที่ ดำเนินการมอบผืนธงชาติผืนใหม่ทดแทนผืนเก่าที่มีสภาพชำรุดตามสภาพการใช้งาน โดยมี นายวิโรจน์  สมานมิตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ.เขานมนาง  ฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ บ.เขานมนาง หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง สมใจ ภารพันธ์  อายุ ๕๐ ปี มีโรคประจำตัวโรคไขมันและความดันสูง ณ  บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๒ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางจิม คลองสุข  อายุ ๙๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๓ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี