๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 12-04-2022 10:36:50
๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล  ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับนายวิริยะ จงไพศาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ นายพงษ์สันต์ เครือปินไชย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบางปรือ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยแร้ง   อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๖ จุด ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ จว.ตราด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๓. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย จำนวน ๕ นาย ร่วมกับชุดช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล สนับสนุนก่อสร้างบ้านพักอาศัย ของนางสมคิด ไพรสูตร อายุ ๕๙ ปี ผู้ยากไร้และพิการทางสายตา ณ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ  ) จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ บริเวณจุดตรวจสามแยกป้อมยามตำรวจบ้านไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๕. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ  ) จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ ณ  บริเวณ ศาลาหมู่บ้านหินดาษ หมู่ที่ ๑ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๖. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒  ) จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ ณ หน้าโรงเรียนบ้านเนินตาล หมู่ที่ ๑ บ้านเจ๊กลัก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๗. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ ณ บริเวณป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซอยเสนาราษฏร์  บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๗ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๘. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.ฯ ชค.ทพ.นย.๒ ฯ  ) จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ณ สี่แยกบ้านทุ่งขนาน ม.๑ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี โดยมีนายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอสอยดาว เป็นประธาน

๙. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ ณ ด่านตรวจร่วมเขาแหลม  อ.สอยดาว จว.จันทบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๑๐. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ ณ บริเวณสามแยกทางเข้าตลาดการค้าชายแดน บ.ผักกาด ม.๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน