ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. และ พัน.ร.๒ ฯ จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่พยาบาล และชุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

Release Date : 14-04-2022 22:16:06
ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. และ พัน.ร.๒ ฯ  จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่พยาบาล และชุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

๒. เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. และ พัน.ร.๒ ฯ  จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่พยาบาล และชุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ให้การบริการช่วยเหลือประชาชนด้านการตรวจสุขภาพ และบริการตรวจสภาพเครื่องยนต์  รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณหน้าค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๑ จุด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

๕. เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.)  จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน สนับสนุนนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว (น้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน รวมทั้งจัด จนท.พยาบาล ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับ นาย สาคร มิชาลี อายุ ๗๔ ปี และ นาง นงนุช สมสมัย อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๒ บ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดทรัพย์ประเมิน บ.ทรัพย์ประเมิน ม.๙ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางมาลัย   ณ รังษี อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔๘  หมู่ที่๑๐ บ้านหนองแหวนนอก ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี