ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๑ จุด

Release Date : 14-04-2022 22:44:42
ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๑ จุด

เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๑ จุด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

๓. เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

๔.. เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และทาสีรั้วกำแพง ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกด่านชุมพล บ.ด่านชุมพล ม.๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณชายหาดสารพัดพิษ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล ดำเนินการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับนาย ชำนาญ คลองสามสิบ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งกร่าง หมู่ ๔ ตำบลทับไทรฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาว ทองใบ เอกบัว อายุ ๕๖ ณ บ้านเลขที่ ๓๘/๔ หมู่ ๔ บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานรูด ในการรักษาพยาบาลให้กับ นายบุญส่ง  แซ่อึ้ง อายุ ๖๑ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ณ ศาลามังกร หมู่ที่ ๙ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะครูฯ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อโบกปูน ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี