ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

Release Date : 16-04-2022 16:27:07
ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

๑. เมื่อ ๑๕ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๑ จุด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) มีประชาชนเข้าใช้บริการ จำนวน ๑๕๕ ราย

๒. เมื่อ ๑๕ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) มีประชาชนเข้าใช้บริการ จำนวน ๑๒๗ ราย

๓. เมื่อ ๑๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้กับเทศบาลตำบลเกวียนหัก ในการร่วมประจำจุดศูนย์พักคอย ( CI ) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) ณ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ )จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางมาลัย เครือรุ่ง  อายุ ๗๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านสลักคอก ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ ๖  ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด