กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประดยชน์ ตามโครงการ"บวร"

Release Date : 19-04-2022 23:29:56
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประดยชน์ ตามโครงการ"บวร"

๑. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประดยชน์ ตามโครงการ"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ทำการพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเย็น หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อไฟไหม้ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้ เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสวย สงวนหงษ์ อายุ ๙๔ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยเป็นโรคหัวใจ อยู่บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินทนาย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นายกิตติพงษ์ เรืองศรี อายุ ๔๖ ปี ราษฎรที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ ฯ และได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19 ณ บ้านเลขที่ ๑๑/๖ บ้านคลองนนทรี หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๓ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านมะม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางสาวนที  รัตนวาร อายุ ๕๙ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่๔/๑ หมู่ที่๕ บ้านหนองยาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดยปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสอยดาวฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอนฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนส้ม จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัว นาง สำรวย นาหมื่นไวย อายุ ๘๘ ปี ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้ง นางสาว รุ้งพร นาหมื่นไวย์ อายุ ๕๘ ปี ผู้ป่วยสุขภาพจิต และนายปรัชญา กองดี อายุ ๒๖ ปี ผู้ป่วยสุขภาพจิต ณ บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ ๑๒ บ้านสวนส้มล่าง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วย และจะดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงที่พักอาศัย ตามโครงการบ้านผู้ยากไร้ในโอกาสต่อไป

๙. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดป่าเทพนิมิต หมู่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๙ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านทุ่งม่วง ฯ จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ยากจน ในพื้นที่ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี