กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 21-04-2022 14:39:54
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

๘. เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ทำการเก็บขยะทั่วไป คัดแยกขยะประเภทขวดน้ำดื่ม และพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณสองฝั่งถนนทางหลวงชนบท บ้านสลักคอก-บ้านสลักเพชร และทางเข้าหมู่บ้านสลักคอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ พระวิหารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบัวเขียว  คลองสิน  อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๒๓/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ชุดมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่  จัดกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาและทำความสะอาดหลุมหลบภัยบ้านหนองกก และ หลุมหลบภัยโรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ ๑  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (  ร้อย.ยานเกราะ กจต. ) จัดกำลังพลดำเนินการจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ทำการเก็บและคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณถนนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (  ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.กปช.จต. )  จัดกำลังพลพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว โดยเข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาง สะอิ้ง มีขุนทด อายุ ๕๙ ปี อาชีพทำสวน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๑๘๖ บ้านป่าข้าวโพด หมู่ที่ ๒ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสุณีย์ รัตนพิทักษ์ อายุ ๗๖ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด