กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 23-04-2022 10:08:37
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร และผ้าห่ม แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายละออ ราชมนตรี อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๕/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต.แหลมกลัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดท่าเส้น บ.ท่าเส้น ม.๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายศุภกร   หงคำ อายุ ๕๕ ปี ณ บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางอำไพ แข็งขัน อายุ ๗๕ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็กแบ้ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๕.  เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวสมาน สัมมา อายุ ๘๕ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.เนินทราย สำรวจครอบครัวประชาชนผู้ยากไร้ และบ้านเรือนที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ตามโครงการบ้านพอเพียง “สร้างบ้าน สร้างความสุข สร้างความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีมียุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕” ณ บ้านของ นางฉวี  สงวนหงส์ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๔ บ้านโพรงตะเฆ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายบุตร หมื่นโยชน์  ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองตาคง หมู่ ๑ บ้านคลองตาคง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี