กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 23-04-2022 10:24:21
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) บ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณชายหาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) บริเวณ ชายหาดบ้านตาหนึก ตำบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสนามหญ้า และอาคารเรียนเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก ตำบลท่าพริก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานรูด ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหักจำกัด” ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเกวียนหัก หมู่ที่๗ ตำบลเกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี สรุปผลการตรวจ จำนวน ๘๕  ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ ฯ

๕. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางไพรัช ดวงนภา อายุ ๗๐ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๖/๕ หมู่ที่๒ บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางสำเนียง สงวนหงษ์ อายุ ๘๙ ปี เป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่๔ ตำบลเนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

7. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา1300 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย. 4) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน"โดยจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ให้กับ นางพวง เพชรสุวรรณ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75  ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้