กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 25-04-2022 16:09:41
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางราตรี  สำรวมธรรม อายุ ๘๑ ปี ซึ่งเป็นผู้พิการประเภท ที่ ๓ (ตัดขาทั้ง ๒ ข้าง) ณ บ้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๖  ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนนายชินวัฒน์ สารศรี อายุ ๕๓ ปี ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฯ และได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  ณ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายอิ๊ด แพทย์นุเคราะห์ อายุ ๖๗ ปี เป็นผู้สูงอายุและพิการตาซ้ายบอด ณ บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และจัดระเบียบในห้องเก็บของ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงป้อมยามประจำหมู่บ้านซับตารี ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ.ซับตารี หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณ ศาลเจ้าแม่เขาเกลือ  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี