กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๖ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอำเภอเกาะกูด ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 26-04-2022 10:27:15
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๖ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอำเภอเกาะกูด ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

๑. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๖ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอำเภอเกาะกูด ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ณ บริเวณชายหาด บ.คลองเจ้า ม.๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอขลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจัดกิจกรรม “ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้” โดยมี นายรัฏฐพงษ์  พัฒนรัฐ  นายอำเภอขลุง เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนห้วยสะพานหินจันทบุรี (เขื่อนคิรีธาร) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางโสภิณ วนิชพูล อายุ ๖๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางจิระ ติงสาโรจน์ อายุ ๗๗ ปี เป็นผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมกลัด และ หมู่ ๔ ต.ไม้รูด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านพักครู ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยาคม หมู่ ๑ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง ไสว เพ็ญปัญญา อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๖/๑ ม.๑ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๑๐. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  ณ วัดบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)   จัดกำลังพลชุดจิตอาสาฯ และชุดช่าง ร่วมกับ นายณรงค์  พาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเครือหวาย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการต่อเติมบ้านให้กับ นางพยอม แก้วเล็ก ราษฎร หมู่ ๘ บ้านเครือหวาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี