กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๕) จัดกำลังพล ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 28-04-2022 13:57:29
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๕) จัดกำลังพล ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๕) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ต่อท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติลงสู่บ่อกักเก็บน้ำของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณชายเขาบรรทัด บ.คลองพลุ ม.๗ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางเทียม   สายสิทธิ อายุ ๖๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเสน่ห์ เทียนชัย อายุ ๗๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม พระครูโอภาสพลากร อายุ ๗๒ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เจ้าอาวาสวัดเนินสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย อุดม เปาะสระเกตุ อายุ ๗๑ ปี ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ณ บ้านเลขที่ ๙๐/๔ หมู่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับอำเภอเมืองตราดผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด” เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด บ้าน ที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ ณ วัดท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางจิม คลองสุข  อายุ ๙๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๓ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายประสิทธิ์ งัดขุดทด ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๙หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง เสมียน โคบาล อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๗ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนำพาโดยแมลงและเจ้าหน้าที่เทศบาลคลองใหญ่ ทำการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคชิคุนกุนยา โรคมาลาเรีย และโรคไข้เลือดออก ณ บ้านผักกาด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๓. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี