กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 29-04-2022 10:51:09
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว  นาง ยอด ทองละมุล อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อฯ ในการคัดกรอง เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเล็ก พุ่มพวง อายุ ๗๗ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ณ บ้านเลขที่ ๒๗/๓ หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสัมฤทธิ์ ทัศมากร อายุ ๖๒ ปี และ นางวารุณี แจ่มกระจ่าง อายุ ๕๕ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕/๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสลักคอก ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายประสิทธิ์ งัดขุดทด ณ บ้านเลขที่ ๖๘/๙หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง องุ่น สายเเวว อายุ ๗๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๕ ม.๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับชุดช่าง ฯ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอโป่งน้ำร้อน และราษฎร หมู่ที่ ๘ บ้านเครือหวาย ฯ ดำเนินการต่อเติมบ้านพักอาศัยให้กับ นางพยอม  แก้วเล็ก ซึ่งเป็นราษฎรผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ ๓/๑๕ หมู่ที่ ๘ บ้านเครือหวาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน สนับสนุนนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน ๑ ครอบครัว ( ๔ คน) โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว (น้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ให้แก่ นาง อรอนงค์ สายแก้ว บ้านเลขที่ ๙/๔ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี