เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ด้วยความจงรักและภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 05-12-2018 14:44:42
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ด้วยความจงรักและภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ด้วยความจงรักและภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อปลูกฝังให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี เกิดความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมี  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑