ปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๖) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 03-05-2022 09:57:46
ปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๖) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๑๓๐๖) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณริมถนนสองข้างทางภายในหมู่บ้าน บ.อ่าวพร้าว ม.๕ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามพี่น้อง ฯ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับนายเทียม   สายสิทธิ อายุ ๖๙ ปี ตามโครงการของมูลนิธิศุภรรณนิมิต ประจำปี ๒๕๖๕ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๙ บ้านเหมืองแร่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวสุกัญญา บัวใหญ่ อายุ ๕๕ปี บ้านเลขที่ ๑๒๔/๔๖ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายประสิทธิ์ งัดขุดทด ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี