กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 03-05-2022 10:24:48
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณถนนหน้าวัดเนินทราย หมู่ที่๑ บ้านแหลมยาง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางวิกาญดา  มาระสา อายุ ๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่๔ บ้านบ่อไฟไหม้ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางกิมไล่ บำรุงธรรม อายุ ๗๒ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง(เส้นเลือดในสมองตีบ) อยู่บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่๔  ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน ทำแผล แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางชื่น  ดวงสุดา บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ้านพญากำพุช หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูป (พระปูน) ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี