กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

Release Date : 05-05-2022 21:35:27
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

๑. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ บ.อ่าวพร้าว ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " โดยดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาด บ.อ่าวพร้าว ม.๕ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มลงนามถวายพรชัยมงคล และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  และร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " โดยดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจางวาง ม.๒ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสรรพรส ฯ ในการซักประวัติ ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า ทาสีขอบถนน เนื่องใน"วันฉัตรมงคล" วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติสวนรุกขชาติ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสมพงษ์   ปรางมาศ อายุ ๖๗ ปี ณ บ้านเลขที่ ๙๘/๑ หมู่ที่๔ บ้านบ่อไฟไหม้ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด โดย  น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ตราด บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕ ครอบครัว ในพื้นที่ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ ต.นนทรีย์ และ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์เขาอุดมโชค หมู่ ๒ บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ  เนื่องใน"วันฉัตรมงคล" วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ  หาดราชการุณย์ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ หมู่ ๔  ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๒. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ  เนื่องใน"วันฉัตรมงคล" วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๑๓. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ  เนื่องใน"วันฉัตรมงคล" วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ บ้านคลองสน หมู่ที่๓  ตำบลเกาะช้าง   อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๑๔. เมื่อ ๔ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์  เนื่องใน"วันฉัตรมงคล" วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ วัดป่าพัฒนาราม บ.เขาหัก ม. ๑๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี