กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 05-05-2022 21:59:00
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม พระครู มงคลปัจจันตเขต (สุด เปลี่ยนทองดี) อายุ 95 ปี เจ้าอาวาสวัดวังกระทิง อาพาธนอนติดเตียง  ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง เป็ก ชินศิลป์ อายุ ๗๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านแหลมยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดตะกาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง อุบล  ถั่ววุ่น  อายุ ๗๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑  บ้านปะอา หมู่ ๒ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม พระใบฎีกาสำลี สังวะโร อายุ ๖๖ ปี เจ้าอาวาส วัดท่าเส้น และ นายผอบ คุ้มชนม์ อายุ ๙๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๑ ม.๘ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายออด สุขสวัสดิ์ อายุ ๗๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ ๒ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕) จัดกำลังพลสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคม บ.สองห้อง ม.๓ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๑๑. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดวังน้ำเขียว หมู่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดยส ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และขนย้ายสิ่งของ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านคลองบอน  หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี