กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่พยาบาล ประจำจุดคัดกรองอำนวยความสะดวก และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับประชาชน

Release Date : 08-05-2022 08:33:13
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่พยาบาล ประจำจุดคัดกรองอำนวยความสะดวก และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับประชาชน

๑. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่พยาบาล ประจำจุดคัดกรองอำนวยความสะดวก และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมทำบุญภายในบริเวณ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาย อาทิตย์ มนฑาสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหินดาษ หมู่ที่๘ ฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาช้างป่าในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านหินดาษ หมู่ทิ่ ๘ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเอื้อม   วัณณะประทีป อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๘/๑๖  หมู่ที่ ๓  บ้านคลองสน  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสังวาล สนั่นโสต อายุ ๘๖ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่๒ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางแตงไทย  นำชัยตะกูล อายุ ๕๙ ปี ซึ่งมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายประสิทธิ์ งัดขุดทด ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาว กัญญา  เข็มวงศ์ อายุ ๔๒ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ ๑ บ้านคลองพร้าว ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที๋ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง โพธิ์ ไสสภาพ อายุ ๘๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๓/๓ หมู่ ๒ บ้านจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต. ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี