กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์

Release Date : 13-05-2022 21:41:55
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์

๑. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ อบต.ด่านชุมพล ในการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แหล่งเรียนรู้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บ.ด่านชุมพล ม.๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ นาย ณรงค์ฤทธิ์  ศรีตระกูล ผญบ.ม.๙ บ.ทรัพย์ประเมิน ฯ จนท.อสม. และ จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระทิง ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก” โดยทำการพ่นหมอกควันไล่ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคฯให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ทรัพย์ประเมิน ม.๙ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย บริจาคโลหิต ให้กับ นาง แพง สมบัติ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๑๓  ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ซึ่งป่วยด้วยอาการลิ่มเลือดในสมองตีบ และขอรับการบริจาคเลือดเพื่อเข้าทำการผ่าตัด โดยได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๑,๒๐๐ cc. ณ ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสิบ อบต.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำพุช หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างคีรี ในการอำนวยความสะดวก การซักประวัติ ให้กับประชาชนที่เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างคีรี  ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา พร้อมทั้งบริการตัดผมให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ.คลองนนทรี หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลย์อุปถัมภ์) ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล ร่วมกับ นายอาทิตย์ มณฑาสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหินดาษ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสุรี วงศ์ศรีจันทร์ อายุ ๔๒ ปี ผู้ประสบภัยจากช้างป่า ณ บ้านเลขที่ ๒/๓ หมู่ที่๘ บ้านหินดาษ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสุวรรณ  เพียรบัญญัตติ อายุ ๗๓ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งบางเพชร ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๒. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลและประชาชนในพื้นที่  จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ บริเวณแหล่งเรียนรู้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๓. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๔. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน ศูนย์ประสานงานป่าไม้ตราด  สาธารณสุขจังหวัดตราด ดำเนินการปลูกต้นไม้และสมุนไพร ในโครงการคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด