กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 14-05-2022 08:25:13
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ฯ และ ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ม.๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองมะค่า บ้านเหมืองแร่ หมู่ที่๙ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านไร่ป่า หมู่ที่๓ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับ อบต.ท่ากุ่ม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้  ตามโครงการ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น “ ณ ป่าชุมชนบ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านมะม่วง หมู่ ๓ บ้านมะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘.  เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๙  เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง  ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐.  เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลให้การอุปัฏฐากพระสงฆ์สำนักสงฆ์คีรีธาร ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการออกบิณฑบาตรแก่ประชาชน พื้นที่หมู่ ๔ บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี