กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 16-05-2022 15:14:57
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองมะค่า บ้านเหมืองแร่ หมู่ที่๙ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลให้บริการในการล้างทำแผลให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดเกวียนหัก หมู่ที่ ๙ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนประจำปี ๒๕๖๕  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนประจำปี ๒๕๖๕  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง  หมู่ที่๒  ตำบลเกาะช้าง   อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต. ) จัดกำลังพลชุดจิตอาสา พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว(ปริมาณน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน ๑ ครอบครัว ( สมาชิกครอบครัว จำนวน ๕ คน)  นาง ยอด ทองละมุล ณ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนประจำปี ๒๕๖๕  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง ทิ้ง สังฃ์เอี่ยม อายุ ๘๒ ปี บ้านเลขที่ ๖๒๐ หมู่ ๓  ตำบล หนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

๘. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนประจำปี ๒๕๖๕  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๕  ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพล และรถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาด ๕ ตัน สนับสนุนให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ เที่ยวรถ ในการขนย้ายเปลือกทุเรียนจากโรงแช่แข็งผลไม้ ไอ คิว เอส ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี ไปส่งยังโครงการร้อยไร่ ณ บ้านไร่เก่า ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี