กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการของกาชาด

Release Date : 17-05-2022 09:39:46
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการของกาชาด

๑. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลร่วมกับอำเภอเกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ฯ ดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการของกาชาด ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับ  นางสมจิตร  สลักเพชร อายุ ๗๕ ปี ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๕ บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางสาวโฉมยง ไกรนารถ อายุ ๕๘ ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๔๑/๑ หมู่ที่๔ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลสนับสนุนการพ่นหมอกควัน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อตัดวงจรการแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริเวณวัดเกวียนหัก และโรงเรียนวัดเกวียนหัก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ้านหมื่นด่าน หมู่ ๘ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับ คณะครู ฯ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม หมู่ ๖ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต. ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ทำการเก็บและคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณริมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตั้งแต่หน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน ถึง รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ ๑ ก.ม.

๗. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชป.ที่ ๒๒ ศปชด.กปช.จต. ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาหลุมหลบภัย และตรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญฯ ส่วนราชหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่เจริญเติบโตในพื้นที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เนื่องในวันวิสาขบูชา/วันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ในการนี้ได้จัดกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) จัดกำลังพล ทำการตัดหญ้า ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านผักกาด หมู่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลทำกิจกรรมในโครงการ “บวร" ( บ้าน วัด โรงเรียน) โดยจัดกำลังพลให้การอุปัฏฐากพระสงฆ์ สำนักสงฆ์เขาห้าพระอินทร์ ในการออกบิณฑบาตแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ ๑๑ บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว ฯ  และ  สำนักสงฆ์คีรีธาร พื้นที่หมู่ ๔ บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ร่วมกันสร้างศาลา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์เขาห้าพระอินทร์ หมู่ ๑๑ บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี