กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 19-05-2022 09:20:31
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางสาวหนูกร  บุญสุข บ้านเลขที่ ๑๑๗/๒๒ หมู่ที่ ๓ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ บ้านปะอา หมู่ที่ ๒ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ดำเนินการปูไม้พื้นที่พักสงฆ์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์บ้านคลองแสง หมู่ที่ ๓ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางพิชญา  รัตนวาร อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๔ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต .โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดตราด ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ณ บริเวณพื้นที่รอบสระสีเสียด และบริเวณต้นน้ำของคลองบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว

๘. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต .โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงหลุมหลบภัย ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ณ บ้านหนองกก และ บ้านเนินดินแดง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก หมู่ที่๖ บ้านบ่อโบกปูน ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต .โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ฯ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางในหมู่บ้าน  ตัดหญ้า  ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ  ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ  บ้านสลักคอก  หมู่ที่ ๔  ต.เกาะช้างใต้   อ.เกาะช้าง  จว.ตราด

๑๒. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางสมศรี  รวมการ อายุ ๘๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่๘  ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๑๓. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่ากุ่ม ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการ"บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ณ วัดสุวรรณภักดี(ทุ่งไก่ดัก) หมู่ที่ ๔ ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จว.ตราด