กปช.จต. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีอาคารโรงเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 21-05-2022 15:24:41
กปช.จต. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีอาคารโรงเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีอาคารโรงเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต .โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนที่เปิดภาคเรียนใหม่ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต .โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเยื้อน  ภารพันธ์ อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและ มอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร  ผ้าห่ม พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาว วารี ศิลานิล  อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗/๔ หมู่ ๓ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองใหญ่ หมู่ ๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับเทศบาลคลองใหญ่ และผู้นำชุมชน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาว กัญญา เข็มวงศ์ อายุ ๔๒ ปี จันทบุรี  ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ ๑ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี  

๙. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) สนธิกำลังและตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ทันที ณ กองบังคับการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ฯ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๑๒. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และจัดสถานที่เพื่อทำกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดวิเวกวราราม หมู่ที่ ๖ ต.เนินทราย  อ.เมืองตราด จว.ตราด