ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Release Date : 21-05-2022 22:31:48
ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

๑. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อ.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อ.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกตุสุวรรณาราม หมู่ ๑๑ บ้านโป่งเกตุ อ.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน ในพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านทุ่งม่วง อ.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านด่านชุมพล หมู่ที่ ๑ อ.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวสำออย ประสงค์รัตน์ อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๕ อ.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดชำราก อ.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๘. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๓ ครอบครัว ในพื้นที่ อ.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จว.ตราด

๙. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ )จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายแสวง  แสงจันทร์ อายุ ๘๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะค่า อ.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ วิธีดูการแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านแสงแดง อ.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จว.จันทบุรี