กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 23-05-2022 12:50:51
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเคลื่อนย้ายสิ่งของ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางพายัพ  สุขเย็น อายุ ๘๔ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ที่ ๙ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลสนับสนุน รพ.สต.หนองตาคง ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ ศาลาประชาคม บ.แสมด ม.๙ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  ณ โรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่อ๑ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าพยาบาล สนับสนุน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะช้าง กลุ่มที่ ๑ (การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเกาะช้าง) เพื่อทำการคัดกรอง โดยชุดตรวจ ATK ให้กับคณะครู/อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อทำการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดคลองสน บ้านคลองสน หมู่ที่๓ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน " โดยเข้าเยี่ยม นายสุนทร  อุดมผล อายุ ๗๗ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๖  ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี