กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 24-05-2022 10:40:15
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตัด และเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ที่โค่นล้มเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง ที่กีดขวางบนถนน บริเวณ บ้านหมื่นด่าน หมู่ที่ ๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายประมาณ  ทองยัง อายุ ๗๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนที่เปิดภาคเรียนใหม่ ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) ทำการสนธิกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย หมู่ ๒ บ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.๑๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงหลุมหลบภัย ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ณ บ้านหนองกก และ บ้านเนินดินแดง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี