เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด /หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประ

Release Date : 17-12-2018 13:32:16
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด /หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประ

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด /หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการแผนงานและโครงการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อการพัฒนาเสริมความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีความมั่นคง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐