กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 26-05-2022 10:30:23
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสำอาง  สุริยางค์ อายุ ๗๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๗/๓ หมู่ที่๑๐ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นางสำอาง  สุริยางค์ อายุ ๗๖ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๕๗/๓ หมู่ที่๑๐ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบังอร เวียงจัน อายุ ๕๘ ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๘๐/๓ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " โดยดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ บริเวณรอบสระสีเสียด และบริเวณต้นน้ำของคลองบางพระ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  วัดอรุณราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑  ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองรี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด

๗. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) ดำเนินการมอบรถจักรยาน ข้าวสาร ผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กหญิงทอรุ้ง ทองพาธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญฯ ซึ่งเป็นเด็กที่มี ผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ครอบครัวยากจน โดยมี นายดนัย ชาติศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูฯ ร่วมในการรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบุญมา อินพรม อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี