กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 27-05-2022 17:08:19
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบุญส่ง  กองสุวรรณ อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓  หมู่ที่ ๙ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเย็น หมู่ที่๔ บ้านบ่อไฟไหม้ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล และย่นพาหนะสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ ในการขนย้ายเตียงผู้ป่วย และรถเข็นวีลแชร์ ซึ่งได้รับบริจาค จากนางมณเทียน แท่งทอง บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่๓ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มาเก็บรักษาไว้ที่ วัดเนินทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เบิกยืมไปใช้ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค

๔. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย แหลม พัสดุ อายุ ๙๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสุดาทิพย์  ดุจจานุทัศน์ อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)  จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ที่เกิดการชำรุด ทรุดโทรม เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรไปมา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางคำ แปลงโสม อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ ๔ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเสาร์ ศรีคณา อายุ ๕๘ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๕ ม.๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี