ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย

Release Date : 28-05-2022 10:53:16
ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย

๑. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย สนับสนุน อ.คลองใหญ่ ร่วมกับ อบต.ไม้รูด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ.คลองมะนาว ฯ และประชาชนในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย เนื่องจากเกิดพายุงวงช้างทำให้บ้านเรือนเสียหาย จำนวน ๑๒ หลังคาเรือน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณพื้นที่ หมู่ ๔ บ.คลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ขุดลอกแนวร่องระบายน้ำบริเวณแนวถนนภายในหมู่บ้านเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ.ปากคลองอ่าวระวะ ม.๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางฉลวย แสงเมฆ อายุ ๕๘ ปี มีโรคชราเป็นความดันต่ำ ณ บ้านเลขที่ ๑/๙ หมู่ที่ ๖ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ รพ.สต.,อสม.,ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบท ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ รณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามแถวถนนสายจันทเขลม-ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางพลอย  แก้วกัญหา อายุ ๖๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่๑ บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับอำเภอเกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการของ กาชาดและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้กับ นางสมจิตร  สลักเพชร  อายุ ๗๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗  บ้านสลักเพชรเหนือ  หมู่ที่๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

๘. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนายละมุด ชวาลา อายุ ๙๘ ปี เป็นผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่๔ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นาง สไว เพ็ญปัญญา   อายุ ๗๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๖/๑ หมู่ ๒  ตำบล หนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางเอียง นามประเทียบ อายุ ๘๖ ปี บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่้ ๕ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๒. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางอรุณ หอยสังข์ อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้รูด  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๓. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับครู นักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์  และร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดทุกชนิด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๔. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนการขนย้ายต้นไม้ที่โค่นล้มเนื่องจากถูกคลื่นทะเลกัดเซาะ ออกจากบริเวณชายหาด เนื่องจากเกิดเหตุคลื่นทะเลกัดเซาะต้นไม้ที่อยู่บริเวณชายหาดโค่นล้ม ณ บริเวณโรงแรมเซ็นทาราชานทะเล รีสอร์ทแอนวิลล่า ตราด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๕. เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองใหญ่ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางสาวเอี่ยม นพบุตร อายุ ๘๓ ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ ๖๘  หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี