กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Release Date : 29-05-2022 09:39:43
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๑. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทพื้นคอนกรีต รอบพระอุโบสถ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดวังกระทิง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายเผย วงษ์สุรกูล อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายเสงี่ยม   สุภาพ อายุ ๘๕ ปี และนางสนธิ   วารี อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๑  หมู่ที่๓  บ้านเจ๊กแบ้  ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนมัสการ พระเจริญ สุวโต อายุ ๘๙ ปี พระลูกวัดห้วงพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) โดย น.อ.ยศพัทธ์  พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.๓ฯ จัดกำลังพลจิตอาสา บูรณาการร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ และ อบต.ไม้รูดฯ เข้าให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ “พายุงวงช้าง” ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชน ม.๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมต่อไป

๖. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทาสีอาคารเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ฯ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดห้วงโสม หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด