กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 06-06-2022 22:22:34
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๓ ครอบครัว ในพื้นที่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดวิสิทธิการาม (ไม้รูด) หมู่ที่ ๑ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด สภาองค์กรชุมชน องค์กรชุมชนฅนตราด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน บริษัทพลูสวัสดิ์ สลิปเวย์ จำกัด  ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม"การปลูกจากเพื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าแพ ” "จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น ในพื้นที่ ๒๕ ไร่ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณป่าชายเลน บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ บ้านแหลมฆ้อ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเหลือง สภาพร อายุ ๙๓ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่๙ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี