กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์พายุ

Release Date : 09-06-2022 09:25:45
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์พายุ

๑. เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์พายุพัดบ้านเรือนที่พักอาศัยเสียหายในพื้นที่ ม.๙ บ.คลองกวาง ฯ เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๕ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพขั้นต้นรวมทั้งมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ม.๙ บ.คลองกวาง ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.โป่งน้ำร้อน  ทต.ทับไทร  รพ.โป่งน้ำร้อนและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทับไทร ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๕ ของต.ทับไทร  ณ พื้นที่ ม.๙ บ.เขาถ้ำสาริกา ม.๔ บ.ทุ่งกร่าง ฯ และ ม.๕ บ.ดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำของจว.ตราด ในโครงการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ณ บริเวณพื้นที่รอบสระสีเสียด และบริเวณต้นน้ำของคลองบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดประทุน หมู่ที่ ๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๔ ครอบครัว ในพื้นที่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ ฯ และ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.)  จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นาง พจนีย์  ปั้นชู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โป่งน้ำร้อน ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน” ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นายมโน  สุขโข อายุ ๖๖ ปี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ นอนติดเตียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๙ ม.๑ บ.คลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์พายุ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง