กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ชป.ที่ ๒๓ ฯ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

Release Date : 10-06-2022 08:57:35
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ชป.ที่ ๒๓ ฯ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

๑. เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ชป.ที่ ๒๓ ฯ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล สถานพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ) จัดกำลังพล ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดตะกาง  ต.ตะกาง  อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๔ ครอบครัว ในพื้นที่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพล ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างบ้านให้กับ นายสมชาย นิ่มนุช อายุ ๗๐ ปี ซึ่งประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖ ณ บ้านเลขที่ ๔๐/๑ ม.๙ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จว.ตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ชป.ที่ ๒๓ ฯ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง