กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โป่งน้ำร้อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ จัดกิจกรรม

Release Date : 11-06-2022 12:03:00
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต. )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โป่งน้ำร้อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ จัดกิจกรรม

๑. เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต. )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โป่งน้ำร้อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน” ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ นายพิเชษฐ์  ฉ่องสูงเนิน อายุ ๘๒ ปี เป็นผู้ป่วยพิการทางสายตาและนอนติดเตียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑/๒ ม.๑ บ.คลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕   กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ทำการเก็บขยะทั่วไป คัดแยกขยะประเภทขวดน้ำดื่ม พัฒนาพื้นที่ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ริมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕   กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑  จัดกำลังพล ร่วมกับ เทศบาลต.โป่งน้ำร้อน  เทศบาลต.ทับไทร  โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทับไทร ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณพื้นที่ ม.๖ บ.มาบคล้า-ชะแมบ  ม.๗ บ.ทุ่งม่วง และ ม.๑ บ.ทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายประมาณ อยู่หลำ อายุ ๗๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓/๑ บ้านด่านใหม่ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง  จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพล ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างบ้านให้กับ นายสมชาย นิ่มนุช อายุ ๗๐ ปี ซึ่งประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖ ณ บ้านเลขที่ ๔๐/๑ ม.๙ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ คณะครู รร.วัดสะพานหินฯ ทำการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาบ้านพักครูเนื่องจากชำรุดทรุดโทรม ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  โรงเรียนวัดสะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด