กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับจว.จันทบุรี, เทศบาลเมืองท่าช้าง และ อบต.ท่าช้าง ดำเนินโครงการ "พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส

Release Date : 15-06-2022 11:23:10
กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับจว.จันทบุรี, เทศบาลเมืองท่าช้าง และ อบต.ท่าช้าง ดำเนินโครงการ "พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส

๑. เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับจว.จันทบุรี, เทศบาลเมืองท่าช้าง และ อบต.ท่าช้าง ดำเนินโครงการ "พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จว.จันทบุรี" เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตอ.เมืองจันทบุรี โดยดำเนินการ ขุดลอกคลองน้ำใส เก็บขยะ และซากสิ่งปลูกสร้างในลำคลองบริเวณใต้สะพานตลาดเจริญสุข และสะพานวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมฯ

๒. เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. จัดกำลังพล จำนวน ๕๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมโครงการ"งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี ๒๕๖๕ - World Blood Donor Day 2022" และ พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยบริจาคโลหิต โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล จันทบุรี (ชั้น ๒) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 

๓. เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร" (บ้านวัดโรงเรียน) ณ วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยได้เข้าเยี่ยม จำนวน ๑ ราย คือ นายบุญส่ง  แววนำ อายุ ๗๐ ปี บ้านเลขที่ ๙๐๓/๓ ม. ๑ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด 

๕. เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ นางรัชนี  เอิบพบ รองประธานโครงการบ้านพอเพียงต.เนินทราย ฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ซ่อมแซมบ้านของ นายณรงค์  สงวนหงษ์ อายุ ๗๓ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง "สร้างบ้าน สร้างความสุข สร้างความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีมียุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕" ณ บ้านเลขที่ ๖๗ ม.๖ บ้านหนองนกเอี้ยง ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด