กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการอ.เมืองตราด และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 16-06-2022 09:23:54
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับ  ส่วนราชการอ.เมืองตราด และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

๑. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับ  ส่วนราชการอ.เมืองตราด และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ตามโครงการการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองบางพระ อ.เมืองตราด จว.ตราด เพื่อดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจว.ตราด ณ บริเวณในคลองบางพระ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล ร่วมกับเทศบาล
ต.หนองตาคง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านคลองบอน อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนบ้านคลองบอน ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันและโรยทรายอะเบทในที่ที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดยุงลาย ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บ้านคลองบอน ม.๔ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดอรุณราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด และ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเนินดินแดง ม.1 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับ  ส่วนราชการอ.เมืองตราด และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง