กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ตะกาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ บ้านทุ่งบางเพชร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน สร้างบ้าน

Release Date : 18-06-2022 14:08:07
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ตะกาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ บ้านทุ่งบางเพชร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน สร้างบ้าน

๑. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ตะกาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ บ้านทุ่งบางเพชร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน สร้างบ้าน ให้กับ นางมาลัย โรจนวิภาต อายุ ๗๘ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ ๑๑ ม.๔ บ้านทุ่งบางเพชร ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกษมสีมาราม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทาสีอาคารเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองมะนาว ม. ๔ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสมชาย หอยสังข์ อายุ ๕๗ ปี บ้านเลขที่ ๕๗/๑ ม.๒  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๗. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี