กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 19-06-2022 14:09:44
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ  ๑๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม ม. ๓  ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ  ๑๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองมะค่า บ้านเหมืองแร่ ม.๙ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ  ๑๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดราษฎร์บำรุง ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๔. เมื่อ  ๑๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง บรรจง ศรียา อายุ ๗๘ ปี โรคประจำตัว ความดัน เบาหวาน ไขมัน บ้านเลขที่ ๓๓๖/๒ ม. ๑ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ  ๑๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางพิมพ์ ละอองสินธุ์  อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๓/๑ ม.๒ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ  ๑๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง ระย้า  รัตนวาร ผู้ป่วยติดเตียง อายุ ๙๗ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๕ ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ  ๑๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดแหลมกลัด ม. ๑ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จว.ตราด