กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 20-06-2022 15:22:34
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ  ๑๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ  ๑๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยได้เข้าเยี่ยม ประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ  ๑๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรไม้รูด องค์การบริหารส่วนต.ไม้รูด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ชุมชนหาดบานชื่น ม.๕ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔ เมื่อ  ๑๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือเกาะช้าง เทศบาลต.เกาะช้างใต้ และประชาชนในพื้นที่  ทำการปรับแต่งภูมิทัศน์ ตามเส้นทางหลักของหมู่บ้าน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ  ณ  บ้านสลักคอก ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๕. เมื่อ  ๑๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลสนับสนุน การดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ ให้กับนายสมชาย นิ่มนุช อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๑ ม.๙ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จว.ตราด