กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 23-06-2022 16:21:54
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ม.๑ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชน จำนวน ๑ ครอบครัว ในพื้นที่ ม. ๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการจว.ตราด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการพัฒนาทาสีฟุตบาทถนนและสะพาน จากบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ถึง สะพานคลองบางพระ
ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองบางพระ อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑  จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา  ร่วมกับ อ.โป่งน้ำร้อน ทต.ทับไทร พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี  ร้อย.ทพ.นย.๕๔๔ (ดงจิก) และ ร้อย.ตชด.๑๑๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยทำการปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด พื้นที่บริเวณศาลเจ้าแม่เขาเกลือและลานพระพุทธสันติสุข ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

๖. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับ  ผู้ใหญ่บ้านเนินดินแดง ดำเนินการตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)  โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้ยากไร้ มอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ นายวิชิต โกสุม อาชีพรับซื้อของเก่า อาศัยอยู่บ้านเลขที่ - ม.๑ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง