กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลดำเนินการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน

Release Date : 30-06-2022 15:52:31
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลดำเนินการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน

๑. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลดำเนินการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ได้เข้าเยี่ยมครอบครัว  นาง ประทิน  ชาวบางรัก อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๖๐/๒  ม.๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) พัฒนา มัสยิดเราดอตุ้ลกัณนะฮ์ ม.๕ บ้านทับมะกอก ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางพระ อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง สมใจ  อาชีวะ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขที่ ๙/๑ ม. ๕ ต. ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.เทศบาลตําบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"  ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม  นางสนั่น สุขสมจิตร อายุ ๘๒ ปี บ้านเลขที่ ๖๗/๕  บ้านสลักเพชรเหนือ ม.๕ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง  จว.ตราด