กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๔ฯ) ร่วมกับ ชบข.๑๓๐๒ฯ สนับสนุนกำลังพลให้กับ รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง ในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์

Release Date : 01-07-2022 16:38:22
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๔ฯ) ร่วมกับ ชบข.๑๓๐๒ฯ สนับสนุนกำลังพลให้กับ รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง ในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์

๑. เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๔ฯ) ร่วมกับ ชบข.๑๓๐๒ฯ สนับสนุนกำลังพลให้กับ รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง ในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ อาคารให้บริการผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง ม.๖ ต.บ่อพลอย ม.๖ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

๒. เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ มอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน " โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบัวไพร   นานคำ อายุ ๕๙ ปี ประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งขนมจีน ม.๔ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 

๓. เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบุญเรือน ศรีวิรัญ อายุ ๖๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘/๕ ม.๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ที่พักสงฆ์ป่ากุญชร ม.๒ บ้านด่านใหม่ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๕. เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางจันฉาย พันธุ์ภิริยะ อายุ ๗๑ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ ม.๔ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด

๖. เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล มว.ลว.ไกล กจต. และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ครอบครัวของ นาย หนูพันธ์ พนามแสง อายุ ๗๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๕/๑ ม. ๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี