ศบภ.กปช.จต. จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยจัดกำลัง จำนวน ๖๐ นาย ประกอบด้วย กพร.กปช.จต. , กอง สนช.กจต.ศปชด.กปช.จต. ,ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑ ,พัน.ร.๒ฯ ,ร้อย.บก.กจต. ,ร้อย.ช.กจต. ,มว.ปจว.กจต. และ มว.สห.กจต. บูรณาการร่วมกับ เทศบาล ต.เกาะขวาง ประชาชนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเก

Release Date : 02-07-2022 11:11:52
ศบภ.กปช.จต. จัดกิจกรรมจิตอาสา  โดยจัดกำลัง จำนวน ๖๐ นาย ประกอบด้วย กพร.กปช.จต. , กอง สนช.กจต.ศปชด.กปช.จต. ,ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑ ,พัน.ร.๒ฯ ,ร้อย.บก.กจต. ,ร้อย.ช.กจต. ,มว.ปจว.กจต. และ มว.สห.กจต. บูรณาการร่วมกับ เทศบาล ต.เกาะขวาง ประชาชนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเก

๑. เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ ศบภ.กปช.จต. จัดกิจกรรมจิตอาสา  โดยจัดกำลัง จำนวน ๖๐ นาย ประกอบด้วย กพร.กปช.จต. , กอง สนช.กจต.ศปชด.กปช.จต. ,ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑ ,พัน.ร.๒ฯ ,ร้อย.บก.กจต. ,ร้อย.ช.กจต. ,มว.ปจว.กจต. และ มว.สห.กจต. บูรณาการร่วมกับ เทศบาล ต.เกาะขวาง ประชาชนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะขวาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดเกาะขวาง จำนวน ๑๕ รูป และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน และวัดเกาะขวาง ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมี น.อ.โกวิท สิงห์ทอง รองเสธ ศบภ.กปช.จต.เป็นประธานการจัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ ก.ค.๖๕

๒ เมื่อ ๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุมอบผ้าห่มสำหรับผู้ป่วยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)อย่างเคร่งครัดตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน"โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายบุญสม   อาจพินิจ อายุ ๕๓ ปี ประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งวัว  ม.๖ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 

๓. เมื่อ ๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ม.๗ (ทับทิมสยาม ๐๑) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนต.ด่านชุมพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เจ้าหน้าที่บริบาลต. ผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วย จำนวน ๔ ราย ในพื้นที่ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑ ก.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ร้อย.ยานเกราะ กจตฺ) สนธิกำลังเตรียมความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ณ ที่ตั้งหน่วย ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี